Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Genel Politikamız

Batı Kitap ve Kırtasiye “Batı” olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” uyarınca, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği, kişisel verileri toplama yöntemi, hukuki amacı, verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği tarafımızdan aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Gizlilik Politikamız” adlı sayfada belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Batı tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Batı’nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve kurum politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için firmamızın iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • Batı’nın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • Batı’nın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Tarafımızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Batı’nın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Batı tarafından yukarıda belirtilmiş kişisel verilerin işlenme amaçları dahilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK madde 8 ve madde 9 çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.